Organisatieadvies

Leer- en OntwikkelStrategie

De kernvragen hierbij zijn:

  1. Wat is de missie en visie van uw organisatie en welke doelen streeft u na?
  2. Welke ontwikkeling van de mensen is nodig om deze te realiseren?

OrganisatieadviesHet resultaat is een Strategisch Ontwikkelplan waarmee u voor de (middel-) lange termijn vorm geeft aan het proces van leren en ontwikkelen van uw mensen. Dit kan gaan over ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid, ook wel competenties genoemd.

De essentie hiervan is dat u bedrijfsdoelen concreet vertaalt naar wat dat betekent voor uw mensen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Daarmee wordt het voor iedereen helder wat hij / zij moet kennen en kunnen. Ook is in het plan de motivatie (het willen) opgenomen.

Dit alles werk ik, samen met uw mensen, concreet uit in een ontwikkelprogramma met de middelen die passend zijn bij de organisatie en de mensen: workshops, trainingen, management development trajecten, coaching (on the job), e-learning, intervisie, mentorschap.

Vanzelfsprekend is hierbij ook aandacht voor het meten van de (tussentijdse) resultaten.

Naar behoefte ontwikkel ik (onderdelen van) dit programma en voer ik die ook uit, of begeleid ik uw mensen in de realisatie en implementatie ervan.

VeranderDiagnose

Als u behoefte heeft een beweging in gang te zetten en u zoekt naar de juiste aanpak om de mensen hierin mee te nemen, ondersteun ik u bij een diagnose van de situatie en het vormgeven van een plan van aanpak.

Hoewel veranderingen vaak rationeel worden benaderd met organisatieschema’s, kerngetallen, tijdschema’s e.d. worden ze in de praktijk sterk gestuurd door de onderstroom (de drijfveren, overtuigingen waarden en normen van de betrokkenen). Dit kan de situatie erg complex maken, totdat u begrijpt waar deze emoties vandaan komen en er gebruik van gaat maken. Met mijn inzet ondersteun ik u om deze menselijke component een plek te geven naast de rationele en feitelijke plannen. Hiermee is het succes van uw verandering verzekerd!

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

De kunst van effectief ontwikkelen zit in de combinatie van onder- en bovenstroom. Het ontwikkelen van een leuke training is niet zo moeilijk. Of de inzichten en vaardigheden ook beklijven, daar is meer voor nodig. Om dit duidelijk te maken werk ik graag met de logische niveaus van Bateson.

Het maakt namelijk een groot verschil of u een ontwikkelvraag hebt, onderin de piramide, op zichtbaar gedragsniveau (bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van bepaalde gesprekstechnieken) of op onzichtbaar overtuigingsniveau (bijvoorbeeld klantgerichter handelen). Door de ontwikkelvraag op het juiste niveau te plaatsen, leidt de aanpak ervan naar het gewenste resultaat.

 

Uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat er meestal meer potentieel in organisaties aanwezig dan dat er gezien en opgemerkt wordt. Vanuit de inzichten vanuit de positieve psychologie werk ik dan ook graag met dat wat er al wél is. Niet elke ontwikkeling vraagt om het leren van nieuwe zaken. Soms is het voldoende als accenten anders gelegd worden, is er kennis en ervaring aanwezig waar geen gebruik van wordt gemaakt of zijn er in bepaalde organisatieonderdelen al antwoorden op cruciale ontwikkelvragen gevonden.

Niet het verleden maar de toekomst is altijd het uitgangspunt. We praten dus over ambities en niet over het oplossen van problemen. Dit geeft een positieve mindset, positief taalgebruik en een positieve ontwikkelenergie.

Daarmee voorkomt u dat de motivatie gelijk verdwijnt bij het horen over “weer een verandering” of “moeten ontwikkelen”. Het gevolg is dat mensen zich gehoord voelen. Ze zijn daardoor ook betrokken en verantwoordelijk. Én het resultaat wordt sneller bereikt.

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.” 

Søren Kierkegaard